Mathematical Knowledge in a Generation of Pupils

Jerneja Bone 1 *
More Detail
1 National Education Institute Slovenia, SLOVENIA
* Corresponding Author
EUR J SCI MATH ED, Volume 10, Issue 2, pp. 193-207. https://doi.org/10.30935/scimath/11662
Published: 02 February 2022
OPEN ACCESS   1142 Views   615 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

Educational outcomes are mostly studied in the short term (i.e. during the same phase of schooling). This paper focuses on the longitudinal monitoring of the mathematical knowledge of the same generation of pupils. At the school level, this can be performed by teachers, and at the state level by relevant institutions or experts in the field. Monitoring the progress in pupils’ attainments is one way of determining and assuring the school’s quality educational work. At the state level, pupils in Slovenia take National Assessments of Knowledge which can be used to monitor progress within the same generation of pupils. The introduction explains the difference between internal and external assessment and presents studies that focus on comparing the attainments in both types of assessment. This study focuses on the same generation of pupils, monitoring their attainments in mathematics in the 6th and the 9th year of schooling. The aim was to determine whether there was a gap between internal and external assessment. The research into external assessment was based on the attainments on the National Assessment of Knowledge in Mathematics, while the research into internal assessment was based on the pupils’ final school grades in the same subject. It has been determined that more than half of the pupils would have the same final grade in the internal and external assessment; less than a fifth of the pupils would have received a lower grade in the external assessment, and just over a quarter would have received a higher grade in the external assessment, compared to the internal assessment.

CITATION

Bone, J. (2022). Mathematical Knowledge in a Generation of Pupils. European Journal of Science and Mathematics Education, 10(2), 193-207. https://doi.org/10.30935/scimath/11662

REFERENCES

 • Bucik, V. (2001). Zakaj potrebujemo kakovostno zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja? [Why do we need quality external knowledge assessment?] Sodobna Pedagogika [Modern Pedagogy], 52(3), 40-52.
 • Cankar, G. (2016). Governing the transition to higher levels of education and differences between achievement and school grades by gender. Journal for Educational Research Online, 8(2), 60-86. https://www.proquest.com/openview/b6d8ed9b1e1d3eeac439741caabbed09/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=1066349
 • Cankar, G., Brelih-Hatunič, A., Grašič Arnuš, I., Gorše, A., Jerše, L., Ozimek, B., Rupnik Vec, T., Špilak, B., & Zupanc, B. (2019). Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju. Zbirka kakovost v vrtcih in šolah [Pupils’ attainments and children’s developmental and learning attainments. Collection quality in kindergartens and schools]. Šola za ravnatelje [School for principals]. http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6989-29-9.pdf
 • Cankar, G., Semen, E., Knežević, M., & Urank, M. (2020). Priročnik za uporabo orodja za ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja: Nacionalno Preverjanje Znanja [Handbook for using the tool for determining the quality of demonstrated knowledge: National Assessment of Knowledge] (OrKa Ric verzija 3.1.1). Državni Izpitni Center [State Examination Center]. https://www.ric.si/preverjanje_znanja/orka/
 • Claessens, A., & Engel, M. (2013). How important is where you start? Early mathematics knowledge and later school success. Teachers College Record, 115(6), 1-29. https://doi.org/10.1177/016146811311500603
 • Cotič, M. (2010). Vrednotenje matematičnega znanja in objektivnost učiteljeve ocene [Evaluating mathematical knowledge and objectivity of the teacher’s grade]. Didactica Slovenica: Časopis za Didaktiko in Metodiko [Didactica Slovenica: Journal of Didactics and Methodology], 25(1), 39-54. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2010_25_1.pdf
 • Felda, D. (2018). Preverjanje matematičnega znanja [Assessment of mathematical knowledge]. Journal of Elementary Education, 11(2), 175-188. https://doi.org/10.18690/rei.11.2.175-188.2018
 • Foegen, A., Jiban, C., & Deno, S. (2007). Progress monitoring measures in mathematics: A review of the literature. The Journal of Special Education, 41(2), 121-139. https://doi.org/10.1177/00224669070410020101
 • Jürges, H., Schneider, K., & Büchel, F. (2005). The effect of central exit examinations on student achievement: Quasi-experimental evidence from TIMSS Germany. Journal of the European Economic Association, 3(5), 1134-1155. https://doi.org/10.1162/1542476054729400
 • Marentič Požarnik, B. (2010). Psihologija učenja in pouka [Psychology of learning and instruction]. DZS.
 • Martínez, J. F., Stecher, B., & Borko, H. (2009). Classroom assessment practices, teacher judgments, and student achievement in mathematics: Evidence from the ECLS. Educational Assessment, 14(2), 78-102. https://doi.org/10.1080/10627190903039429
 • Nolimal, F., & Cankar, G. (2015). Vpliv socialno-ekonomskega statusa na razvoj pismenosti in učno uspešnost [Impact of socioeconomic status on the development of literacy and academic achievement]. In V. Rot Gabrovec (Ed.), Branje združuje: z Bralnim društvom Slovenije že 20 let: Zbornik Bralnega društva Slovenije [Reading combines: with the Reading Society of Slovenia for 20 years: Proceedings of the Reading Society of Slovenia] (pp. 25-35). Zavod Republike Slovenije za Šolstvo [Institute of the Republic of Slovenia for Education]. https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti/Nolimal/ABC%20branja%20MB/Nolimal1_REDAKCIJSKO%20urejen%20%C4%8Dlanek.docx
 • OECD. (2008). Measuring improvements in learning outcomes: Best practices to assess the value-added of schools. OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264050259-en.pdf?expires=1625414766&id=id&accname=guest&checksum=3317573EFB511A0955CAF4BABB64B76E
 • Pavešić, B. J., & Cankar, G. (2019). Linking mathematics TIMSS achievement with national examination scores and school marks: Unexpected gender differences in Slovenia. Orbis Scholae [World School], 12(2), 77-100. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.294
 • Piopiunik, M., Schwerdt, G., & Woessmann, L. (2013). Central school exit exams and labor-market outcomes. European Journal of Political Economy, 31, 93-108. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2013.04.005
 • RIC. (2005). Nacionalni Preizkusi Znanja. Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2004/2005 [National Assessments of Knowledge. Annual report on implementation in the 2004/2005 school year]. Državni Izpitni Center [State Examination Center]. https://www.ric.si/mma/letno%20poro%C4%8Dilo%20npz%202005/2006070311492832/
 • RIC. (2016). Nacionalno preverjanje znanja. Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2015/2016 [National Assessment of Knowledge. Annual report on implementation in the 2015/2016 school year]. Državni Izpitni Center [State Examination Center]. https://www.ric.si/mma/Letno%20poro%20%20ilo%20NPZ%202016/2016122114351304/
 • RIC. (2019). Nacionalno preverjanje znanja. Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2018/2019 [National Assessment of Knowledge. Annual report on implementation in the 2018/2019 school year]. Državni Izpitni Center [State Examination Center]. https://www.ric.si/mma/Letno%20poro%20%20ilo%20NPZ%202019/2019120913232271/
 • Semen, E. (2010). Objektivnost meril za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v programe srednješolskega izobraževanja. [Objectivity of criteria for selection of candidates and restriction of enrollment in the secondary education program]. Sodobna Pedagogika [Modern Pedagogy], 127(2), 164-179. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0SXFHRC7
 • Shanley, L. (2016). Evaluating longitudinal mathematics achievement growth: Modeling and measurement considerations for assessing academic progress. Educational Researcher, 45(6), 347-357. https://doi.org/10.3102/0013189X16662461
 • Uradni list RS. (2013). Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli [Rules on knowledge assessment and students’ progress to a higher class standing in elementary schools] (Uradni list RS, št. 52/13)
 • Vanwynsberghe, G., Vanlaar, G., Van Damme, J., & De Fraine, B. (2017). Long‐term effects of primary schools on mathematics achievement of students at age 17. British Educational Research Journal, 43(6), 1131-1148. https://doi.org/10.1002/berj.3311
 • Wößmann, L. (2005). The effect heterogeneity of central examinations: evidence from TIMSS, TIMSS‐repeat and PISA. Education Economics, 13(2), 143-169. https://doi.org/10.1080/09645290500031165
 • Žakelj, A., & Ivanuš-Grmek, M. (2011). Rezultati učencev pri nacionalnem preverjanju znanja in socialno-kulturno okolje [Pupils’ results from the National Assessment of Knowledge and sociocultural background]. Pedagoška Obzorja [Pedagogical Horizons], 26(4), 3-17. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2011_26_4.pdf
 • Žakelj, A., Cankar, G., Bečaj, J., Dražumerič, S., Kern, J., & Rosc Leskovec, D. (2009). Povezanost rezultatov NPZ pri matematiki in slovenščini s socialno-ekonomskim statusom učencev–rezultati raziskave [Correlation of results from National Assessments of Knowledge in Mathematics and Slovenian language with the socioeconomic status of pupils–research results]. Zavod RS za Šolstvo [Institute of the Republic of Slovenia for Education].
 • Zupanc, D. (2005). Ravni znanja pri (inter)nacionalnih preverjanjih [Knowledge levels in (inter)national assessments], Šolsko Polje [School Field], 16(5-6), 161-195.
 • Zupanc, D. (2010). Šolsko ocenjevanje v Sloveniji [School grading practice in Slovenia]. Pedagoška Obzorja [Pedagogical Horizons], 25(3-4), 157-169. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2010_25_3.pdf