Analysis of analogies in Turkish elementary mathematics textbooks

Ibrahim Kepceoglu 1, Serkan Karadeniz 1
More Detail
1 Department of Mathematics and Science Education, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
EUR J SCI MATH ED, Volume 5, Issue 4, pp. 355-364.
OPEN ACCESS   1386 Views   849 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

The aim of this study is to determine analogies that are used in Turkish secondary school mathematics textbooks. According to this aim, 7 textbooks are analysed: 3 of them are published by the commission of Ministry of Education and 4 of them are published by private publishing companies. The document analysis method is used in the study. Analogies are classified with respect to their analogical relationship, presentational format, abstraction, position of analogue with respect to target and level of wealth. Classified analogies were examined separately within the relevant textbooks and added to the findings by specifying the total number of analogies. Then the data were analyzed and reported. As a result of the research, it was found that analogies are dominantly structural, verbal-pictoral, preliminary and simple.

CITATION

Kepceoglu, I., & Karadeniz, S. (2017). Analysis of analogies in Turkish elementary mathematics textbooks. European Journal of Science and Mathematics Education, 5(4), 355-364.

REFERENCES

 • Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2011). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesinde ve giderilmesinde analojilerin kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), p.221-250.
 • Azizoğlu, N., Çamurcu, M., & Kırtak-Ad, V. N. (2014) Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarında Analojilerin Kullanımı: Belirleme & Sınıflandırma Çalışması. Journal of Turkish Science Education, 11(2), p. 39-62.
 • Azizoğlu, N., Aslan, S. & Pekcan, S. (2013). Periyodik sistem konusunun analojilerle öğretimi: öğrenci başarısı ile cinsiyet ve motivasyon faktörleri ilişkisi, III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı, p.76, Trabzon
 • Bean, T. W., Searles, D. & Cowen, S. (1990). Test‐Based Analogies. Reading Psychology: An International Quarterly, 11(4), p. 323-333.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Curtis, R. V. & Reigeluth, C. M. (1984). The use of analogies in written text. Instructional Science, 13(2), p. 99-117.
 • Çalık, M., & Kaya, E. (2012). Examining Analogies in Science and Technology Textbooks and Science and Technology Curriculum. Ilkogretim Online, 11(4), p. 856-868.
 • Çeken, R., & Eş, H. (2013). Bilimsel Araştırmalarda Doküman Analizi. S. Baştürk (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi, p.327-338.
 • Dikmenli, M., & Kıray, S. A. (2007). İlköğretim fen & teknoloji ders kitaplarında kullanılan analojilerin analizi. In 7th International Educational Technology Conference. Near East University, KKTC.
 • Durmuş, A. (2013). Öğrenme nesneleri kavramına ilişkin geliştirilen örnek analojiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2). p. 371-384.
 • Gentner , D. (1983). Structure-Mapping: Theoretical Framework For Analogy. Cognitive Science, 7(2), p. 155–170.
 • Gilbert, J. K. (1997). Models in science and science education, Exploring models and modelling in science and technology education. Reading, UK: The University of Reading., 5-19.
 • Glynn, S. M., & Takahashi, T. (1998). Learning from analogy-enhanced science text. Journal of Research in Science Teaching, 35(10), p. 1129-1149.
 • Glynn, S. M., Taasoobshirazi, G., & Fowler, S. (2007). Analogies: Explanatory Tools in Web-Based Science Instruction. Educational Technology, 47(5), p. 45-50.
 • Glynn, S. M. (2008). Making science concepts meaningful to students: Teaching with analogies. In S. Mikelskis-Seifert, U. Reingelband & M. Brückman (Eds.), Four decades of research in science education: From curriculum development to quality improvement.p. 113-125. Münster, Germany: Waxmann.
 • Guo, J. P., & Pang, M. F. (2011). Learning a mathematical concept from comparing examples: The importance of variation and prior knowledge. European Journal of Psychology of Education, 26(4), p.495-525.
 • Demirci-Güler, P. & Yağbasan, R. (2008). Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin ve Analojilere İliskin Sorunların Betimlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16),p.105-122.
 • Iding, M. K. (1997). How analogies foster learning from science texts. Instructional Science, 25(4), 233-253.
 • Kara, Y. & Özgün-Koca, S. A. (2004). Buluş Yoluyla Öğrenme ve Anlamlı Öğrenme Yaklaşımlarının Matematik Derslerinde Uygulanması:" İki Terimin Toplamının Karesi" Konusu Üzerine İki Ders Planı. İlköğretim online, 3(1). p. 2-10.
 • Kertil, M. (2008). Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Modelleme Sürecinde İncelenmesi. Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kobak, R. (2013). Ortaöğretim kimya ders kitaplarında yer alan analojilerin analog-hedef haritalama yapılarının incelenmesi. Unpublished master thesis, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Küçük, A., & Demir, B. (2009). İlköğretim 6–8. Sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 13. p.97-112
 • Lawson, A.E. (1993). “The Importance of Analogy: A Prelude to the Special Issue”. Journal of Research in Science Teaching, 30 (10), p. 1213-1214.
 • Loc, N. P., & Uyen, B. P. (2014). Using Analogy in Teaching Mathematics: An In&stigation of Mathematics Education Students in School of Education-Can Tho University. International Journal of Education and Research, 2(7). p.91-98.
 • Mazur, Barry C., & Peter Pesic. 2005. On mathematics, imagination and the beauty of numbers. Daedalus, 134(2), p.124-130
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide To Design And Implementation: Revised And Expanded From Qualitative Research And Case Study Applications in Education. San Franscisco: Jossey-Bass.
 • Özmen, H. (2004) Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111
 • Palmquist, R. (1996). The Search for an Internet Metaphor: A Comparison of Literatures. American Society of Information
 • Richland, L. E., Holyoak, K. J., & Stigler, J. W. (2004). Analogy use in eighth-grade mathematics classrooms. Cognition and Instruction, 22(1), 37-60.
 • Richland, L. E., Zur, O., & Holyoak, K. J. (2007). Cognitive supports for analogies in the mathematics classroom. Scıence, 316, p. 1128-1129.
 • Rittle-Johnson, B., Star, J. R., & Durkin, K. (2009). The importance of prior knowledge when comparing examples: Influences on conceptual and procedural knowledge of equation solving. Journal of Educational Psychology, 101(4), p.836-852.
 • Spezzini, S. (2010). Effects of visual analogies on learner outcomes: Bridging from the known to the unknown. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 4(2), p. 1-30.
 • Şeyihoğlu, A., & Özgürbüz, İ. E. (2015). Coğrafya Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(179). p.163-179.
 • Thiele, R. B., & Treagust, D. F. (1994). An Interpretive Examination Of High School Chemistry Teachers' Analogical Explanations. Journal Of Research İn Science Teaching, 31(3), p. 227-242.
 • Thiele, R. B., &nville, G. J., & Treagust, D. F. (1995). A Comparative Analysis Of Analogies in Secondary Biology And Chemistry Textbooks Used in Australian Schools. Research in Science Education, 25(2), p. 221-230.
 • Ünsal, Y., & Güneş, B. (2004). Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak Meb Lise 1. Sınıf Fizzk Ders Kitabının Eleştirel Olarak İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (3), p. 305-320.
 • Ünver, E. (2009) Analysis of Analogy Use on Function Concept in the Ninth Grade Mathematics Textbook and Classrooms, Unpublished master thesis, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Yener, D. (2012). A study on analogies presented in high school physics textbooks. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 13(1). p.1-17.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin yayıncılık