Examination of conceptual structures of science preservice teachers about metabolic events and energy forms in the cell

Yeter Simsekli 1 *
More Detail
1 Education Faculty, Uludag University, 16059, Bursa, Turkey
* Corresponding Author
EUR J SCI MATH ED, Volume 6, Issue 4, pp. 129-136. https://doi.org/10.30935/scimath/9528
OPEN ACCESS   1323 Views   897 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

In this study, it was aimed to examine the science preservice teachers' conceptual structures about the metabolic events taking place and the forms of energy in a cell. In the study, the descriptive model was used. In the study carried out during the spring semester of the 2017-2018 academic year participated a total of 123 third and fourth year preservice teachers studying at Science Education Division of the Education Faculty of Uludag University. The preservice teachers were asked to write down the metabolic events taking place and the forms of energy in the cell. The documents belonging to the preservice teachers composed the qualitative data of the study. In the data analysis process, since 13 of the preservice teachers did not write any answers, the documents belonging to 110 preservice teachers were taken into evaluation. As a result of the analysis of the documents, a total of 306 answers were obtained, 186 of them were related to the metabolic events and 120 of them were related to the forms of energy. In the data analysis, the content analysis method was used. The data sets belonging to the frequencies and the percentages of the metabolic events and forms of energy specified by the preservice teachers were transformed into tables and graphs. According to the results, a great majority of the preservice teachers' conceptual structures related to the metabolic events were limited to respiration and photosynthesis and those which were related to the energy forms were limited to ATP, light and heat.

CITATION

Simsekli, Y. (2018). Examination of conceptual structures of science preservice teachers about metabolic events and energy forms in the cell. European Journal of Science and Mathematics Education, 6(4), 129-136. https://doi.org/10.30935/scimath/9528

REFERENCES

 • Akgündüz, D. Bal, Ş., (2013). İlköğretim fen bilgisi dersi 6.sınıf biyoloji konularında kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3(5) 86-96.
 • Altunoğlu, A., Hançer, H., (2017). Science teachers’ level of technological pedagogical content knowledge and research of their attitudes toward to the technology. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 4(13), 1536-1546.
 • Balbağ, M.Z., Karaer, G., (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıklar sorunlara yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 1-11.
 • Balbağ, M.Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., Erkan, Ö.,(2016). Türkiye’de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 12-23.
 • Cavaş, B., Kesercioğlu, T., (2010).A qualitative study on student’ understanding and misconceptions regarding the living cell. New World Sciences Academy Education Sciences, 5, (1), 321-331.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., Turgut, F., (1997).Fizik öğretimi. YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Egitimi, Ankara.
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kurt, H., Ekici, G., (2013). Determining biology student teachers’ cognitive structure and alternative concepts on the concept of “bacteria”, Turkish Studies,8(8), 885-910.
 • Kurtuluş, N. Çavdar, O., (2010). Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlilikleri. New World Sciences Academy Education Sciences, 5(3), 1302-1315.
 • Morgil, F. İ., Yılmaz, A., (1999). Fen ögretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 : 181 – 186.
 • Önel,A., Yüce, Z., Yeşilyurt, D.,(2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının hücre konusundaki kavramsal bilgi düzeylerinin çizimler yoluyla belirlenmesi, Caucasian Journal of Science, 2(1), 32-43.
 • ÖzayKöse, E., (2014).Hücre ve organ ellerin öğretiminde kavram haritalarının kullanılması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3,116-121.
 • Pekel, H., Maytar, F.(2016). Hücre biyolojisi konusunun öğretiminde kullanılan yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğretim yönteminin akademik başarı üzerine etkisi. International Journal of Active Learning,1(2), 21-37.
 • Prain, V. & Hand, B., (2006).Science and Literacy. In K. Appleton (Ed.), Elementary Science Teacher Education: Issues and Practice (pp. 153-174). Mahwah, NJ: Association of Educators of Science Teachers publication. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Saygın, Ö.,Atılboz, N.G., Salman, S., (2006). Yapılandırmacıöğretimyaklaşımınınbiyolojidersikonularınıöğrenmebaşarısıüzerineetkisi: canlılığın temel birimi-hücre, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-64.
 • Şahin, Ç., Akan, G., Naldemir, T., Dikgöz, K., (2017, Mayıs). Hücre polyoyununun tanıtılması ve oyun hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. IV the International Eurasian Educational Research Congress, Denizli.
 • Uşak, M., (2009).Preservice science and technology teachers’ pedagogical content knowledge on cell topics. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 9(4), 2033-2046.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H., (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.